เมื่อถึงอเมริกา
เมื่อน้องๆ ถึง USA แล้วต้องทำอย่างไร
          ก่อนที่เครื่องบินจะถึงเมืองแรกที่น้องๆ นักศึกษาไปถึงอเมริกา หรือ Port of Entry  พนักงานตอนรับบนเครื่องบินจะแจกแบบฟอร์ม I-90 ให้กรอก ถ้ามีข้อสงสัยให้น้องๆ ถามเจ้าหน้าที่บนเครื่อง น้องๆ ทุกคนจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง น้องๆ จะต้องยื่นเอกสารหนังสือเดินทาง พร้อมกับซองบรรจุ DS-2019 พร้อมกับแบบฟอร์ม I-90 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทำการประทับตรา น้องๆ จะต้องทำการสแกนนิ้วมือ และม่านตา ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบันทึกเอกสารของน้องๆ เข้าสู่ระบบ  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะถามคำถามน้องๆ เกี่ยวกับจุดประสงค์เข้าเมือง มีระยะเวลาพำนักนานเท่าไร และมีตั๋วเครื่องบินขากลับหรือยัง
          หลังจากนั้นจะเข้าสู่ด่านศุลกากร เพื่อตรวจดูสิ่งของที่นำติดตัวเข้ามา อยู่ในรายการที่ต้องห้ามนำเข้าประเทศหรือไม่ 
          เนื่องจากรัฐบาลอเมริกากำหนดให้ผู้ถือวีซ่า J-1 และ F-1 ต้องรายงานต่อองค์กรที่รับผิดชอบการเข้าร่วมโครงการของน้องๆ นักศึกษา ซี่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือรายงานตัวผ่านทางโทรศัพท์
          การทำบัตรประกันสังคม(Social  Security Card) บัตรประกันสังคมเป็นบัตรที่แสดงว่าน้องๆ ได้ทำงาน และเสียภาษีให้ทางรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยปกตินายจ้างจะพาน้องๆ ไปทำบัตรประกันสังคม หลังจากนั้นน้องๆ จะได้รับบัตรประมาณ 1 เดือน
          ที่พัก โดยปกติบริษัทที่น้องๆ เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้จัดหาที่พักไว้ให้ ที่พักได้แก่ บ้านเช่า โรงแรม หอพัก เป็นต้น โดยค่าที่พัก น้องๆ จะเป็นผู้จ่ายเอง ซึ่งนายจ้างอาจจะหักจากค่าแรง หรือให้น้องๆ จ่ายไปเอง ที่พักบางแห่งจำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำ มีทั้งแบบได้รับคืนและไม่ได้รับคืน
 
 Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.


"เราภูมิใจที่ได้พาชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยว มาแล้วหลายพันคน"

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
อีเมลล์ education@worantex.com
เว็บไซต์หลัก www.worantex.com

Line : @Weducation

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ 
เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือ หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ 
และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก